ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

235 ฿


By buying this product you can collect up to 235 loyalty points. Your cart will total 235 points that can be converted into a voucher of 2.35 ฿.


ความเรียงผานมุมมองของ อาย-กมลเนตร หญิงสาวผูสนุกกับการใชชีวิต ตัวหนังสือของเธอชวนผูอานใสใจเรืองราวรอบตัว ตังใจใหเหนความงดงามของมนุษย ศรัทธาในความดี ความมุงมันพยายาม การเปิดใจ ระยะหางของความสัมพันธ และการรูจักปลอยวาง ความเรียงผ่านมุมมองของ อาย-กมลเนตร หญิงสาวผู้สนุกกับการใช้ชีวิต ตัวหนังสือของเธอชวนผู้อ่านใส่ใจเรื่องราวรอบตัว ตั้งใจให้เห็นความงดงามของมนุษย์ ศรัทธาในความดี ความมุ่งมั่นพยายาม การเปิดใจ ระยะห่างของความสัมพันธ์ และการรู้จักปล่อยวาง ...moreผู้แต่ง กมลเนตร เรืองศรี
จำนวนหน้า 230
Weight 180 g.
Height 16.4
Width 11.5
Depth 1.4
Publisher เอบุ๊ค ส.น.พ.
ชนิดกระดาษ ขาวดำ

No customer comments for the moment.

Write a review

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

Write a review

You may also like this