ธรรมะ ๙ ตา (ฉบับปรับปรุง)

265 ฿


By buying this product you can collect up to 265 loyalty points. Your cart will total 265 points that can be converted into a voucher of 2.65 ฿.


หนังสือเล่มนี้เดิมมีชื่อว่า "พุทธทาสพจนา" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บุพนิมิต โดยคุณอรุณ แสงทอง เป็นผู้ค้นคว้าและรวบรวมวาทะของท่านอาจารย์พุทธทาสที่สำคัญมารวมไว้ในเล่มเดียวกัน จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ เป็นการรวบรวมคำสอนที่เด่นเป็นสำคัญเฉพาะตัวของท่านอาจารย์พุทธทาส ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า หากผู้อ่านท่านใดต้องการรู้แนวคิดรวมทางด้านหลักธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาส เขาก็สามารถรับทราบแนวคิดทั้งหมดของท่านได้จากหนังสือเล่มนี้ข้อธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย พระรัตนตรัย, ไตรสิกขา, ภาษาคน – ภาษาธรรม, ตัวกู – ของกู, ไตรลักษณ์, ปฏิจจสมุปบาท, จิตว่าง, อตัมมยตา และนิพพาน ซึ่งได้เรียงตามลำดับความน่าสนใจ เนื้อหาของแต่ละตอนคัดมาเฉพาะเนื้อความสำคัญ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาค้นคว้าอ่านงานทั้งหมด แต่สามารถหางานและเนื้อหาหลัก ๆ ได้จากหนังสือเล่มนี้เหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็น "ธรรมะ ๙ ตา" เพราะปรากฏคำศัพท์ธรรมะที่ลงท้ายด้วยคำว่า "-ตา" ซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสนำมากล่าวถึงบ่อย ๆ อยู่ ๙ คำ เรียงตามลำดับคือ อนิจตา- ทุกขตา- อนัตตา- ธัมมัฎฐิตตา- ธัมมนิยามตา- อิทิปปัจยตา- สุญญตา- ตถาตา- อตัมมยตา และท้ายเล่มก็มีผังธรรมะ ๙ ตา แสดงให้เห็นความต่อเนื่องกันอย่างชัดเจนด้วยKey Message : ทั้งหมดของพระธรรมที่ต้องรู้เพื่อดับทุกข์ผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ
จำนวนหน้า 344
Weight 417 g.
Height 21
Width 14.5
Depth 1.9
Publisher อมรินทร์ธรรมะ
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 4 สี 1 ยก ใช้กระดาษปอนด์ครีม 75 แกรม

No customer comments for the moment.

Write a review

ธรรมะ ๙ ตา (ฉบับปรับปรุง)

ธรรมะ ๙ ตา (ฉบับปรับปรุง)

Write a review

You may also like this