๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

499 ฿


By buying this product you can collect up to 499 loyalty points. Your cart will total 499 points that can be converted into a voucher of 4.99 ฿.


หนังสือ "๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการหรือประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกล ผู้พิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้แต่ง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
Weight 709
Height 24.5
Width 17.5
Depth 1.4
Publisher เออาร์ไอพี
ชนิดกระดาษ พิมพ์ 1 สี

No customer comments for the moment.

Write a review

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

Write a review

You may also like this